Epood.com
Epood.com
Otsi:
PaketidTeenusedDemo versioonLiitu poegaKontakt


Tingimused


1. Üldsätted.

Epood.com on virtuaalne keskkond ehk veebileht, mida arendab ja haldab füüsilisest isikust ettevõtja Reimo Roosileht.

Epood.com pakub Kasutajale juurdepääsu erinevale informatsioonile ning tasuta ja tasulistele teenustele. Epood.com poolt pakutavaks põhiteenuseks on internetipoe avamise ning haldamise võimaldamine Kasutajale. Teenuste loetelu ning nende parameetrid on kättesaadavad veebilehekülje www.epood.com vahendusel (edaspidi Teenused).

    
Epood.com-l on õigus Tingimusi ühepoolselt muuta, teavitades sellest Kasutajat e-posti teel vähemalt 15 päeva ette. Juhul, kui selle aja jooksul ei ole Kasutaja teatanud oma soovist lõpetada Teenuste kasutamine, loetakse, et Kasutaja on muudatused aktsepteerinud ega oma pretensioone.

Käesolevad reeglid (edaspidi Tingimused) sätestavad Epood.com veebilehel osutatavate teenuste ja vahendatava sisu kasutamise tingimused.


2. Registreerumine kasutajaks.

Teenuste kasutamiseks peab füüsiline isik või juriidilise isiku esindaja registreerima end Epood.com-i kasutajaks, kirjutades oma õiged isikuandmed, aadressi, kontaktandmed ja muu nõutud informatsiooni ning valides kasutajatunnuse ja parooli, sellekohasesse registreerimisankeeti, misjärel avatakse Kasutaja konto. Ebaõigete andmete esitamise eest vastutab Kasutaja.

Epood.com-l on õigus lükata Kasutaja liitumisavaldus tagasi ning mitte aktiveerida konto, kui Kasutaja on Epood.com-le või kolmandatele isikutele võlgu, on rikkunud Interneti kasutamise häid tavasid või muul mõjuval põhjusel.

Registreerudes annab Kasutaja oma nõusoleku selleks, et sinna kantud andmeid tohib Epood.com kasutada Teenustega seotud informatsiooni osutamiseks ning edastamiseks, sealhulgas võib Kasutajale saata teateid Teenuste kohta.


3. Teenuste kasutamine.

Kasutajal on õigus kasutada tellitud Teenuseid ettenähtud mahus ja ulatuses, lähtudes Tingimustest. Teenuste kasutamiseks identifitseerib Kasutaja end Epood.com-le oma kasutajanime ning parooli abil.

Kasutajal on keelatud Epood.com-i kaudu teha teistele kättesaadavaks materjali, mis on vastuolus Tingimustega, seadusandlusega või mis on mõnel muul viisil sobimatu. Selle eiramise karistuseks võib olla hoiatus, mittesobiva materjali kõrvaldamine või Kasutaja konto ajutine või lõplik sulgemine. Epood.com-l on õigus nõuda tekitatud kahjude ja saamatajäänud tulude hüvitamist.

Kasutaja kohustub tasuma Epood.com-le Teenuste kasutamise eest kokkulepitud tasu vastavalt hinnakirjale ning esitatavatele arvetele. Kui Kasutaja registreerib end Epood.com süsteemi demo- ehk prooviversiooni kasutajana ja ei ole oma kontot aktiveerinud, siis teenustasusid ei arvestata ning arvet talle ei esitata. Teenuste eest tasutakse ettemaksuna.

Epood.com-l on õigus Teenuste eest makstavat tasu ühepoolselt muuta, teavitades sellest Kasutajat vähemalt 30 päeva ette. Kui Kasutaja ei nõustu Epood.com-i Teenuste hinna muutmisega, on tal õigus kasutajakonto sulgeda.

Kasutaja kohustub mitte avaldama Teenuste kasutamiseks mõeldud kasutajatunnust ja parooli kolmandatele isikutele. Kasutaja kannab täielikku vastutust kõigi toimingute eest, mis tehakse tema kasutajanime ja parooli kasutades, sh kahjude eest, mis tekivad Kasutajale ja/või mistahes kolmandale isikule.

Kasutaja kohustub hoidma salajas konfidentsiaalset informatsiooni, mis on muutunud temale teenuste kasutamisel kättesaadavaks. Antud säte jääb kehtima ka peale Kasutaja konto sulgemist.

Epood.com ei vastuta otseste ega kaudsete kahjude eest, mis on tekkinud seoses Teenuste kasutamisega, Kasutaja tegevusega Teenuste kasutamisel ja/või telekommunikatsioonivõrgu toimimisega (sh andmeside pakkujale kuuluvate sideliinide riketega), kaasaarvatud kahjud info kaotusest. Epood.com ei ole kohustatud hüvitama kahju, mis on tekkinud Epood.com sisust, pakutavatest Teenustest või Kasutajate avalikustatud materjalist.


4. Tingimuste kehtivusaeg.

Tingimused jõustuvad hetkest, mil Kasutaja liitub Epood.com süsteemiga, sh prooviversiooniga.

Epood.com keskkonnas on Kasutajaks registreerumine tähtajatu, välja arvatud juhul, kui Kasutaja registreerib end Epood.com süsteemi demo- ehk prooviversiooni kasutajaks. Demoversiooni kasutajate konto suletakse automaatselt kuue kuu möödumisel või juhul, kui Kasutaja ei ole ühe kuu jooksul Epood.com-i oma kasutajatunnuse ja parooliga kasutanud.

Kasutajal on õigus oma kasutajakonto sulgeda, identifitseerides end Epood.com-le ning esitades vastavasisulise avalduse.

Kui tekib kahtlus, et Kasutaja võib rikkuda Tingimusi, saadetakse Kasutajale hoiatus e-posti teel. Juhul, kui Kasutaja ei kõrvalda puudused ühe päeva jooksul, on Epood.com-l õigus Kasutaja konto sulgeda. Seadusega vastuolus tegevuse korral blokeeritakse konto koheselt ning ette hoiatamata.

Konto sulgemisel kustutakse andmed ning materjal, mida Kasutaja on Teenuste kasutamisel sisestanud.


Epood.com   •   Tel: (+372) 56 953854   •   e-post: info@epood.com